Часопис Київського університетку права
2009-2

Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Бобровник С.В.
(відповідальний секретар),
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Зайчук О.В.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
СемчикВ.І.,
Шевченко Я.М.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В. (редактор),
Чернецька О.В.

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права HAH України
(протокол № 9 від 30.06.09);
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
HAH України
(протокол № 6 від 23.06.09)
ЗМІСТ

Батанов О.В. Від навчальної дисципліни «Радянське
державне будівництво до муніципального права України

3

Теорія та історія держави і права.Філософія права
Бігун В. С Одноособовість і колегіальність здійснення право-
суддя
(філософсько-правові аспекти процесуального права)

10
Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини
і громадянина в демократичному суспільстві
(на прикладі
удосконалення інституту юридичної відповідальності)


16
Анохін О.М. Хадіси імама Аль-Бухарі про заповіт21
Шилінгов B.C.Верховенство права - основоположний принцип
правової системи демократичного суспільства

26
Бутенко В.О. Історія виникнення та становления
правової експертизи юридичних документів

29
Довганчук С.М. Теоретичні проблеми
підвідомчості справ третейським судам

35
Міхневич Л.В. Питания приватного права в дослідженнях
вчених-юристів Київського комерційного інституту

40
Наливайко Т.В. Права і свободи в Україні:
конституційно-правовий механізм захисту

49
Тимчук Т.О. Правова культура: поняття, сучасний стан
та перспективи розвитку в Україні

56

Конституційне право
та конституційний процес в Україні
Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність
як вид конституційно-правових відносин

60
Бабенко К.А. Теоретико-методологічні проблеми дослідження
основних сфер конституційного регулювання

66
Білоскурська О.В. Правове регулювання обов'язку кожного
неухильно додержуватися Конституції України та законів України,
не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей


72
Григор'єв В.А.Поляризація інтересів у системі публічної влади76
Савчин М.В.,Марчук Р.В. Основні принципи діяльності консти-
туційного суду України по тлумаченню Конституції України

83
Мілова Т.М. Роль держави в процесі реалізації конституційного
права людини і громадянина на свободу наукової творчості

90
Кадикало О.І. Тлумачення як функція конституційних судів94


Проблемы державного управління та адміністративне право 
  
Завальна Ж.В. Щодо питания договірного регулювання відносин державного управління
100
Синкова О.М.Підвищення підзвітності в органах виконавчої влади:
досвід правового регулювання зарубіжних країн

105
Бабич О.М. Реформування системи місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування: сьогодення та перспективи

110
Блажко Р.П. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість116
Мінка Т.П. Актуальні проблеми змісту системи адміністративного права 122
Мінка П.П. Проблеми правового регулювання відносин між державними органами
та релігійними організаціями

126
  
Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні 
    
Юшина С.І. Легітимація зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання:
поняття та законодавче забезпечення
131
Бірюков В.І. Аналіз деяких дискусійних питань акціонерних правовідносин 137
Литвин С.Й. Право sui generis на неоригінальні бази даних: проблемні питания визначення змісту142
Лукашева Н.М. Збір відомостей та перевірка відповідності працівників установленим вимогам
у період існування трудових правовідносин

146
Подоляк С.А. Неукладеність господарських договорів - погляд зблизька 151
Рибачок В.А. Космічний об'єкт, як предмет іпотечного договору155
Ясинок М.М. Окреме провадження і народні засідателі 160
Лучковсъка С.І. Фінансово-правові аспекги розміжування змісту валютних обмежень
та валютного контролю

164
  
Проблеми права інтелектуальної власності 
  
Бошицький Ю.Л. Поняття, значения торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови
національної ринкової економіки

169
Слобожанин С.В. Новеллы европейского патентного законодательства 177
Istvаn Моlnаr. Legal actions of the European Union on the management of intellectual property
in the knowledge transfer activities of the universities and public research institutions

181
Ващинець I.I. Деякі питания правового статусу технічних засобів
захисту авторського права і суміжних прав

186
Калениченко П.А. Проблеми охорони авторського і суміжних прав у мережі Інтернет 192
  
Аграрне, земельне та екологічне право 
  
Кулинич П.Ф. Поняття та юридичні ознаки земель сільськогосподарського призначення 204
Бусуйок Д.В. Окремі питания правового забезпечення організації підготовки експертів
з оцінки земельних ділянок

210
Большаков В.Н. Правове забезпечення мониторингу в АПК України -
дієвий інструмент розвитку державної інформаційної політики України

215
Киндюк Б.В., Киндюк К.Б. Вплив релігійних норм на розвиток українського лісового права220
Хомяченко С.І. Поняття та види обігу земельних ділянок223
  
Кримінальне право та кримінологія 
  
Кваша О.О. Принцип незалежності суддів як гарантія протидії порушенням прав людини в Україні229
Мошак Г.Г. Положения німецького права в дослідженнях потерпілого від злочину 233
Назаров В.В. Механізм судового захисту прав та свобод людини і громадянина
у криминальному провадженні

240
Горбачева Г.М. Суспільно небезпечне посягання як підстава необхідної оборони 245
Гришко О.М. Віктимологічна характеристика осіб похилого віку як жертв корисливих злочинів250
Гусак А.П. Вплив асоціального середовища на насильницьку поведінку неповнолітніх256
  
Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство 
  
Мармазов В.С. Принципи правоохоронної діяльності відповідно до Європейської конвенції
з прав людини та практики Європейського суду з прав людини
262
William Е. Butler. On the Formation of a Russian legal Consciousness: the Zertsalo272
Отрош M.I. Система органів зовнішніх зносин Святого Престолу278
Пядишєв В.Г. Правові засади діяльності цивільної поліції ООН щодо захисту прав людини284
Багиров С.С. О присоединении Азербайджанской Республики к ВТО и особенностях
концептуального подхода к правовому регулированию ее внешнеэкономического сотрудничества

290
  
Рецензії296
Наукова хроніка298
Університетське життя304
Наші ювіляри328
Сторінки пом’яті330
Редакційні повідомлення332


Бібліотека КУП НАНУ